Regulamin konkursu firmy NAGLAK

Regulamin obowiązujący od dnia 02.03.2021

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma „NAGLAK” NIP 621-16-71-295 z siedzibą: Borecka 33A, 63-720 Koźmin Wielkopolski.
 2. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://www.facebook.com/przedsiebiorstwoprodukcyjnenaglak/ Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia konkursu na innych stronach / fanpage-ach za zgodą udzieloną przez ich administratora.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani przeprowadzany przez serwis „Facebook”.
 4. Serwis „Facebook” nie ponosi odpowiedzialności za organizowany konkurs.
 5. Fundatorem nagród jest organizator konkursu.
 6. Przeprowadzany konkurs nie jest grą losową należącą do gier hazardowych, a wynik konkursu rozstrzygany jest przez organizatora w oparciu o ustalone kryteria zwycięstwa konkursu.
 7. Konkurs trwa 14 dni od dnia jego ogłoszenia i liczony jest w dniach pełnych włącznie z dniem publikacji.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne serwisu oraz stałe lub czasowe blokady. W przypadku wystąpienia problemów organizator ma prawo wydłużyć termin rozstrzygnięcia konkursu lub konkurs zakończyć bez jego rozstrzygnięcia.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu powinno się odbyć do 14 dni od terminu zakończenia konkursu. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość wydłużenia czasu rozstrzygnięcia konkursu o czym zobowiązany jest poinformować na jego łamach
 10. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne lecz niezbędne do przystąpienia do konkursu. Administratorem danych osobowych jest firma Naglak z siedzibą: Borecka 33A, 63-720 Koźmin Wielkopolski. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do danych, zmian oraz ich usunięcia.
 11. Organizator konkursu ma prawo opublikować dane zwycięscy.
 12. Zwycięzcy konkursu powiadamiani są drogą elektroniczną poprzez wiadomość w serwisie „Facebook” oraz poprzez możliwość oznaczenia ich w wątku konkursowym.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest bycie osobą pełnoletnią – uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
 2. Regulamin wyłącza uczestnictwo w konkursie pracowników firmy „Naglak”.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Facebook.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zaznajomienie się oraz akceptacja regulaminu konkursowego firmy NAGLAK.

Zadanie konkursowe

 1. Szczegóły zadania konkursowego zawierane są każdorazowo w jego opisie a ich autorem jest organizator.
 2. Ilość zwycięzców konkursu określana jest w opisie konkursu.
 3. Wynik konkursu rozstrzygany jest poprzez organizatora zgodnie z ustalonymi warunkami regulaminu oraz opisu samego konkursu.

Nagroda

 1. Nagrody w konkursie są ustalane indywidualnie dla każdego zwycięzcy, a szczegóły z nimi związane organizator umieszcza w opisie publikowanego konkursu.
 2. Nagrodami w konkursie są materiały promocyjne firmy NAGLAK. Łączna suma wartości nagród nie przekracza 600zł.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wymiany nagrody na jej ekwiwalent w przypadku uszkodzenia, zaginięcia podstawowej nagrody określonej w publikowanym konkursie.
 4. Nagrodę można odebrać osobiście pod adresem Borecka 33A, 63-720 Koźmin Wielkopolski lub otrzymać poprzez dostawę pocztą (deklaracja metody odbioru do 7 dni po rozstrzygnięciu konkursu – po upływie określonego terminu nagroda przepada). Wybór metody wysyłki oraz przewoźnika zależny jest od organizatora konkursu.
 5. Nieodebranie przesyłki zawierającej nagrodę konkursową w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników jest równoznaczne z jej rezygnacją.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody oraz zmianę danych uczestnika, który uniemożliwi jego identyfikację. W związku z powyższym nagroda przepada.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzania konkursu winny zostać zgłoszone na piśmie na adres Borecka 33A, 63-720 Koźmin Wielkopolski nie później niż 14 dni od zakończenia konkursu. Reklamacja zgłoszona w terminie późniejszym nie wywołuje skutków prawnych
 2. Formularz reklamacji winien zawierać dane uczestnika takie jak: Imię, Nazwisko, adres, opis, uzasadnienie.
 3. Rozpatrzenie oraz odpowiedź pisemna na zgłaszaną reklamację zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie zawartości przesyłki przez przewoźnika świadczącego usługę dostawy.

 Postanowienia końcowe

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany warunków w trakcie jego trwania, o czym zobowiązany jest poinformować jego uczestników.
 2. Organizator ma prawo zakończyć konkurs bez jego rozstrzygnięcia, o czym zobowiązany jest poinformować jego uczestników.
 3. Spory związane z konkursem rozwiązywane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Regulamin konkursu firmy NAGLAK

Regulamin obowiązujący od dnia 02.03.2021

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma „NAGLAK” NIP 621-16-71-295 z siedzibą: Borecka 33A, 63-720 Koźmin Wielkopolski.
 2. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://www.facebook.com/przedsiebiorstwoprodukcyjnenaglak/ Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia konkursu na innych stronach / fanpage-ach za zgodą udzieloną przez ich administratora.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani przeprowadzany przez serwis „Facebook”.
 4. Serwis „Facebook” nie ponosi odpowiedzialności za organizowany konkurs.
 5. Fundatorem nagród jest organizator konkursu.
 6. Przeprowadzany konkurs nie jest grą losową należącą do gier hazardowych, a wynik konkursu rozstrzygany jest przez organizatora w oparciu o ustalone kryteria zwycięstwa konkursu.
 7. Konkurs trwa 14 dni od dnia jego ogłoszenia i liczony jest w dniach pełnych włącznie z dniem publikacji.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne serwisu oraz stałe lub czasowe blokady. W przypadku wystąpienia problemów organizator ma prawo wydłużyć termin rozstrzygnięcia konkursu lub konkurs zakończyć bez jego rozstrzygnięcia.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu powinno się odbyć do 14 dni od terminu zakończenia konkursu. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość wydłużenia czasu rozstrzygnięcia konkursu o czym zobowiązany jest poinformować na jego łamach
 10. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne lecz niezbędne do przystąpienia do konkursu. Administratorem danych osobowych jest firma Naglak z siedzibą: Borecka 33A, 63-720 Koźmin Wielkopolski. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do danych, zmian oraz ich usunięcia.
 11. Organizator konkursu ma prawo opublikować dane zwycięscy.
 12. Zwycięzcy konkursu powiadamiani są drogą elektroniczną poprzez wiadomość w serwisie „Facebook” oraz poprzez możliwość oznaczenia ich w wątku konkursowym.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest bycie osobą pełnoletnią – uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
 2. Regulamin wyłącza uczestnictwo w konkursie pracowników firmy „Naglak”.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Facebook.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zaznajomienie się oraz akceptacja regulaminu konkursowego firmy NAGLAK.

Zadanie konkursowe

 1. Szczegóły zadania konkursowego zawierane są każdorazowo w jego opisie a ich autorem jest organizator.
 2. Ilość zwycięzców konkursu określana jest w opisie konkursu.
 3. Wynik konkursu rozstrzygany jest poprzez organizatora zgodnie z ustalonymi warunkami regulaminu oraz opisu samego konkursu.

Nagroda

 1. Nagrody w konkursie są ustalane indywidualnie dla każdego zwycięzcy, a szczegóły z nimi związane organizator umieszcza w opisie publikowanego konkursu.
 2. Nagrodami w konkursie są materiały promocyjne firmy NAGLAK. Łączna suma wartości nagród nie przekracza 600zł.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wymiany nagrody na jej ekwiwalent w przypadku uszkodzenia, zaginięcia podstawowej nagrody określonej w publikowanym konkursie.
 4. Nagrodę można odebrać osobiście pod adresem Borecka 33A, 63-720 Koźmin Wielkopolski lub otrzymać poprzez dostawę pocztą (deklaracja metody odbioru do 7 dni po rozstrzygnięciu konkursu – po upływie określonego terminu nagroda przepada). Wybór metody wysyłki oraz przewoźnika zależny jest od organizatora konkursu.
 5. Nieodebranie przesyłki zawierającej nagrodę konkursową w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników jest równoznaczne z jej rezygnacją.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody oraz zmianę danych uczestnika, który uniemożliwi jego identyfikację. W związku z powyższym nagroda przepada.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzania konkursu winny zostać zgłoszone na piśmie na adres Borecka 33A, 63-720 Koźmin Wielkopolski nie później niż 14 dni od zakończenia konkursu. Reklamacja zgłoszona w terminie późniejszym nie wywołuje skutków prawnych
 2. Formularz reklamacji winien zawierać dane uczestnika takie jak: Imię, Nazwisko, adres, opis, uzasadnienie.
 3. Rozpatrzenie oraz odpowiedź pisemna na zgłaszaną reklamację zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie zawartości przesyłki przez przewoźnika świadczącego usługę dostawy.

 Postanowienia końcowe

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany warunków w trakcie jego trwania, o czym zobowiązany jest poinformować jego uczestników.
 2. Organizator ma prawo zakończyć konkurs bez jego rozstrzygnięcia, o czym zobowiązany jest poinformować jego uczestników.
 3. Spory związane z konkursem rozwiązywane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

TU NAS ZNAJDZIESZ

Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 16.00
Sobota – Niedziela: NIECZYNNE